ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*บริบาล*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น บริบาล, -บริบาล-

*บริบาล* ในภาษาอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
careการบริบาล, การดูแล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nurseryสถานบริบาลทารก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The nurse took him to the nursery so you could get some sleep.พยาบาลพาเค้าไปที่ห้องบริบาลทารก เพื่อให้คุณได้พัก
Kelly's in the nursery.เคลลี่อยู่ที่ห้องบริบาลทารก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *บริบาล*
Back to top