ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*น้ำลายสอ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น น้ำลายสอ, -น้ำลายสอ-

*น้ำลายสอ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำลายสอ (v.) be fond of good food See also: be very greedy Syn. น้ำลายหก, น้ำลายไหล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Bandeez Gone Wild.สัตว์แม่งกระหายป่า สตีฟก็น้ำลายสอเว้ย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *น้ำลายสอ*
Back to top