ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*น้ำจันทร์*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น น้ำจันทร์, -น้ำจันทร์-

*น้ำจันทร์* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำจันทร์ (n.) liquor Syn. น้ำเมา, เหล้า, สุรา, ยอดข้าว, สุราเมรัย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *น้ำจันทร์*
Back to top