ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*น่าอาศัย*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น น่าอาศัย, -น่าอาศัย-

*น่าอาศัย* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าอาศัย (adj.) pleasant See also: welcome, delightful, lively
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Okay, so Verona lives in beacon hill-- 520 south garden street.โอเค เวโรน่าอาศัยอยู่ที่บีคอนฮิลล์... 520 ถ.เซาธ์การ์เดน
Edna lived alone.เอ็ดน่าอาศัยอยู่ตัวคนเดียว
Only strangers live there now.ตอนนี้ก็มีแต่คนแปลกหน้าอาศัยอยู่ที่นั่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *น่าอาศัย*
Back to top