ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*นุงนัง*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น นุงนัง, -นุงนัง-

*นุงนัง* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นุงนัง (adv.) confusedly Syn. ยุ่ง, ยุ่งเหยิง, อีรุงตุงนัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
implicate๑. ทำให้นุงนัง๒. ขอบพับ [ใบ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *นุงนัง*
Back to top