ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*นิสัยเบี่ยงเบน*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น นิสัยเบี่ยงเบน, -นิสัยเบี่ยงเบน-

*นิสัยเบี่ยงเบน* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นิสัยเบี่ยงเบน (n.) deviant behavior

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *นิสัยเบี่ยงเบน*
Back to top