ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*นาเคนทร์*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น นาเคนทร์, -นาเคนทร์-

*นาเคนทร์* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นาเคนทร์ (n.) King of Nagas See also: serpent, great Naga Syn. นาคราช, นาคี, นาคินทร์, นาคา, นาค
นาเคนทร์ (n.) king of serpent See also: king of snake, king of Naga Syn. พญางู, พญานาค, นาคินทร์, นาเคศ
นาเคนทร์ (n.) king of elephant Syn. นาเคศ, นาเคศวร, พญาช้าง
นาเคนทร์ (n.) king of Naga See also: names for serpent-chiefs, king of snake Syn. พญางู, พญานาค, นาคินทร์, นาเคศ
นาเคนทร์ (n.) king of elephant Syn. นาคินทร์, นาเคศ, พญาช้าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *นาเคนทร์*
Back to top