ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*นาวาอากาศตรี*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น นาวาอากาศตรี, -นาวาอากาศตรี-

*นาวาอากาศตรี* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นาวาอากาศตรี (n.) squadron leader
English-Thai: HOPE Dictionary
squadron leadern. นาวาอากาศตรี,หัวหน้ากองโจรทหารอากาศ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *นาวาอากาศตรี*
Back to top