ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*นาคินทร์*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น นาคินทร์, -นาคินทร์-

*นาคินทร์* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นาคินทร์ (n.) king of serpent See also: king of snake, king of Naga Syn. พญางู, พญานาค, นาคินทร์, นาเคนทร์, นาเคศ
นาคินทร์ (n.) king of elephant Syn. นาเคนทร์, นาเคศ, นาเคศวร, พญาช้าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *นาคินทร์*
Back to top