ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*นาคราช*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น นาคราช, -นาคราช-

*นาคราช* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดีนาคราช (n.) a species of medicinal creeper See also: selaginella spinosa
นาคราช (n.) the serpent king Syn. พญางู, พญานาค
นาคราชแผลงฤทธิ์ (n.) name of Thai verse

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *นาคราช*
Back to top