ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*นมนานกาเล*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น นมนานกาเล, -นมนานกาเล-

*นมนานกาเล* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นมนานกาเล (adv.) long ago See also: long time ago, old ancient Syn. นานนม, นาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *นมนานกาเล*
Back to top