ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ธัญญชาติ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ธัญญชาติ, -ธัญญชาติ-

*ธัญญชาติ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธัญญชาติ (n.) paddy See also: corn-husk

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ธัญญชาติ*
Back to top