ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ทางโคจร*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ทางโคจร, -ทางโคจร-

*ทางโคจร* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทางโคจร (n.) orbit See also: revolution Syn. วิถีโคจร, เส้นทางโคจร
ทางโคจร (n.) orbit See also: revolution Syn. วิถีโคจร, เส้นทางโคจร
เส้นทางโคจร (n.) orbit See also: revolution Syn. วิถีโคจร, ทางโคจร
เส้นทางโคจร (n.) orbit See also: revolution Syn. วิถีโคจร, ทางโคจร
English-Thai: HOPE Dictionary
trajectory(ทระเจค'ทะรี) n. เส้นโคจร,เส้นกระสุนวิถี,ทางโคจร,กระสุนวิถี, See also: trajectile adj. trajection n., Syn. orbit,flight path
English-Thai: Nontri Dictionary
path(n) ทางเดิน,ทางเท้า,บาทวิถี,วิถีทาง,ทางผ่าน,เส้นทาง,ทางโคจร
pathway(n) ทางเดิน,ทางเท้า,บาทวิถี,วิถีทาง,ทางผ่าน,เส้นทาง,ทางโคจร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
orbit๑. เบ้าตา๒. ทางโคจร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orbital๑. -เบ้าตา๒. -ทางโคจร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trajectoryทางโคจร [อุตุนิยมวิทยา]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Broke into an Umbrella facility and hacked into their computers, downloaded the satellite trajectories and stayed off the grid.การบุกเข้าไปในศูนย์ อัมเบลล่า ล้วงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ บันทึกเส้นทางโคจรดาวเทียม และอยู่ให้ห่างจากรั้วตะแกรง
Plot every course along their last known trajectory.กำหนดเส้นทางทุกเส้น ตามเส้นทางโคจรครั้งสุดท้ายของพวกเขา
Locating them is a matter of velocity and trajectory.การจะหาตำแน่งมัน ต้องขึ้นอยู่กับ-- ความเร็วและเส้นทางโคจร
This is trajectory, what's our status on the orbit window?นี่คือเส้นทางโคจร ทางคุณเป็นยังไงบ้าง หอควบคุม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ทางโคจร*
Back to top