ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ทวิป*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ทวิป, -ทวิป-

*ทวิป* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทวิป (n.) elephant Syn. ช้าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ทวิป*
Back to top