ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน, -ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน-

*ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน (v.) mutually depend on each other Syn. พึ่งพาอาศัยกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน*
Back to top