ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ถึงกึ๋น*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ถึงกึ๋น, -ถึงกึ๋น-

*ถึงกึ๋น* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถึงกึ๋น (adv.) profoundly See also: deeply Syn. ลึกซึ้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And this was the monster fuck of my young life.เป็นการฟาดฟันถึงกึ๋นของฉันเลย
Doing wonderful. Stretching out the core.ดีงามพระรามแปด เกร็งไปถึงกึ๋น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ถึงกึ๋น*
Back to top