ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ต้มเปรต*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ต้มเปรต, -ต้มเปรต-

*ต้มเปรต* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้มเปรต (n.) curries with eels, sour and spicy taste

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ต้มเปรต*
Back to top