ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ต้นแสม*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ต้นแสม, -ต้นแสม-

*ต้นแสม* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นแสม (n.) Aegiceras cornicalatum

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ต้นแสม*
Back to top