ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ต้นพุทรา*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ต้นพุทรา, -ต้นพุทรา-

*ต้นพุทรา* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นพุทรา (n.) monkey apple Syn. กะทัน, ทัน, หมากทัน
English-Thai: HOPE Dictionary
jujube(จู'จูบ) n. ต้นพุทรา,ผลพุทรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ต้นพุทรา*
Back to top