ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ต้นพนอง*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ต้นพนอง, -ต้นพนอง-

*ต้นพนอง* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นพนอง (n.) species of plant See also: Shorea hypochra

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ต้นพนอง*
Back to top