ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ต้นตะไล*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ต้นตะไล, -ต้นตะไล-

*ต้นตะไล* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นตะไล (n.) Arfeuillea arborescens Pierre Syn. ต้นคงคาเดือด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ต้นตะไล*
Back to top