ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ตุ้มมะพร้าว*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ตุ้มมะพร้าว, -ตุ้มมะพร้าว-

*ตุ้มมะพร้าว* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตุ้มมะพร้าว (n.) small and fallen coconut

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ตุ้มมะพร้าว*
Back to top