ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ตีฝ่า*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ตีฝ่า, -ตีฝ่า-

*ตีฝ่า* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีฝ่า (v.) break through See also: breach Syn. ตีแตก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
escalade (n.) การปีนข้ามกำแพงด้วยบันไดเพื่อไปโจมตีฝ่ายตรงข้าม
escalade (vt.) ปีนข้ามกำแพงด้วยบันไดเพื่อไปโจมตีฝ่ายตรงข้าม
sally (vi.) ตีฝ่าวงล้อม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sir, the enemy have broken through. Every man to the front.ท่านครับ เราโดนโจมตีแล้วครับ มันตีฝ่าถึงแนวหน้าแล้ว
We haven't been able to get through to the Admiral.เราไม่สามารถตีฝ่า ผ่านไปยังผู้บังคับการได้
You must break through enemyคุณต้องตีฝ่าแนวข้าศึก
If demise is all that awaits me, I shall rather aid His Majesty's cause on my way out.ถ้าความพินาศคือสิ่งที่รอคอยหม่อมฉัน หม่อมฉันยินดีที่จะช่วยพระองค์ตอนตีฝ่าออกไป
We need more time to break through the blockade.เราต้องการเวลาที่จะตีฝ่าการปิดล้อง
We must break through now.พวกเราต้องตีฝ่าตอนนี้
It's my opponent's newest attack ad. Conrad Grayson:โฆษณาโจมตีฝ่ายตรงข้ามตัวใหม่น่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ตีฝ่า*
Back to top