ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ตั้งกรม*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ตั้งกรม, -ตั้งกรม-

*ตั้งกรม* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งกรม (v.) set up a new department See also: establish a new department, install members of the royal family in a higher rank Syn. ทรงกรม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ตั้งกรม*
Back to top