ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ตัดปัญหา*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ตัดปัญหา, -ตัดปัญหา-

*ตัดปัญหา* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดปัญหา (v.) get around (a problem) See also: eliminate the problem, cut the Gordian knot Syn. หยุดปัญหา, ยุติปัญหา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm sorry, to discuss this further would be a breach of protocol.ฉันเสียใจ เพื่อตัดปัญหาการฝ่าฝืนระเบียบในอนาคต
"To discuss this further would be a breach of protocol"?"เพื่อตัดปัญหาการฝ่าฝืนระเบียบในอนาคต" งั้นเหรอ?
I've come to an important decision to try to break this evil cycle.ขั้นตอนต่อไปที่จะตัดปัญหานี้คือ พ่อได้ตัดสินใจเรื่องสำคัญมากไป
It should bypass any outage problems on the ground.มันสามารถตัดปัญหา ไม่มีสัญญาณในภาคพื้นดิน
Well, it'd take care of that bed-wetting problem, though, wouldn't it?จะได้ตัดปัญหาเรื่องฉี่รดที่นอนไง ไม่คิดว่างั้นเหรอ
== sync, corrected by elderman ==ถ้าเกิดปัญหาผมจะลบซับทิ้งนะครับเพื่อตัดปัญหา
Save time, save trouble"."ทั้งประหยัดเวลา ทั้งตัดปัญหาไปได้"

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ตัดปัญหา*
Back to top