ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ตะกร้อสวมปากสุนัข*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ตะกร้อสวมปากสุนัข, -ตะกร้อสวมปากสุนัข-

*ตะกร้อสวมปากสุนัข* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะกร้อสวมปากสุนัข (n.) muzzle
English-Thai: Nontri Dictionary
muzzle(n) ตะกร้อสวมปากสุนัข,ปากกระบอกปืน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ตะกร้อสวมปากสุนัข*
Back to top