ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ตลาดเงินตรา*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ตลาดเงินตรา, -ตลาดเงินตรา-

*ตลาดเงินตรา* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตลาดเงินตรา (n.) money market See also: currency market

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ตลาดเงินตรา*
Back to top