ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ตลาดค้าหุ้น*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ตลาดค้าหุ้น, -ตลาดค้าหุ้น-

*ตลาดค้าหุ้น* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตลาดค้าหุ้น (n.) stock exchange
English-Thai: HOPE Dictionary
stock exchangen. ตลาดค้าหุ้น,ตลาดหลักทรัพย์,สำนักงานค้าหุ้นหรือหลักทรัพย์
stock marketn. ตลาดค้าหุ้น,ตลาดหลักทรัพย์,สำนักงานค้าหุ้นหรือหลักทรัพย์
English-Thai: Nontri Dictionary
bourse(n) ตลาดค้าหุ้น,ตลาดหลักทรัพย์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ตลาดค้าหุ้น*
Back to top