ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ตรีโลก*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ตรีโลก, -ตรีโลก-

*ตรีโลก* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรีโลก (n.) three worlds (heaven, earth and hell) Syn. ตรีภพ, ไตรโลก, โลกสาม, ตรีภูมิ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ตรีโลก*
Back to top