ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ตรีภูมิ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ตรีภูมิ, -ตรีภูมิ-

*ตรีภูมิ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรีภูมิ (n.) three worlds (heaven, earth and hell), three forms of existence (sensual, corporal and formless) Syn. ตรีภพ, ไตรภพ, ตรีโลก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ตรีภูมิ*
Back to top