ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ชักสีหน้า*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ชักสีหน้า, -ชักสีหน้า-

*ชักสีหน้า* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชักสีหน้า (v.) show dissatisfaction (toward someone) See also: suddenly turn hostile, be hostile to someone
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's right. you definitely have the look.พี่พูดถูก เธอชักสีหน้าแน่นอน
Edward making faces at you.เอ็ดเวิร์ดชักสีหน้าใส่พ่อ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ชักสีหน้า*
Back to top