ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*จับปลาสองมือ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น จับปลาสองมือ, -จับปลาสองมือ-

*จับปลาสองมือ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จับปลาสองมือ (v.) catch two fish with each hand See also: seek two things simultaneously
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Face it, you've had your feet in both worlds for a year, and never been able to bring them together.ยอมรับเถอะ นายจับปลาสองมือ มาเป็นปีแล้ว และก็ทำให้พวกเขา มาอยู่ร่วมกันไม่ได้
That's right! The one two-timing should get a good punishment.ต้องงี้สิ คนจับปลาสองมือต้องโดนลงโทษ
But Charlie doesn't strike me as a two-timer.แต่ชาร์ลีดูไม่เหมือนพวกจับปลาสองมือสำหรับผม
I play football and guitar and I've been hillbilly handfishing.ฉันเล่นฟุตบอล เล่นกีต้าร์ และ ฉันเป็นคนบ้านนอกตาสีตาสา ชอบจับปลาสองมือ
Sherlock, you can't go on spinning plates like this.เชอร์ล็อค นายจะจับปลาสองมือแบบนี้ไม่ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *จับปลาสองมือ*
Back to top