ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*จักษุวิทยา*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น จักษุวิทยา, -จักษุวิทยา-

*จักษุวิทยา* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จักษุวิทยา (n.) ophthalmology See also: medical study and treatment of eyes
English-Thai: HOPE Dictionary
ophthalmology(ออฟแธลมอล'โลจี) n. จักษุวิทยา., See also: ophthalmologic (al) adj.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ophthalmologyจักษุวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ophthalmologyจักษุวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *จักษุวิทยา*
Back to top