ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*จักรวาลวิทยา*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น จักรวาลวิทยา, -จักรวาลวิทยา-

*จักรวาลวิทยา* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จักรวาลวิทยา (n.) cosmology
English-Thai: HOPE Dictionary
cosmology(คอซมอล'ละจี) n. จักรวาลวิทยา,สาขาวิชาดาราศาสตร์ที่เกี่ยวกับโครงสร้างและการกำเนิดของจักรวาล, See also: cosmologic adj. ดูcosmology cosmological adj. ดูcosmology cosmologist n. ดูcosmology
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cosmologyจักรวาลวิทยา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cosmologyจักรวาลวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hindu cosmologyจักรวาลวิทยาฮินดู [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cosmology (n.) จักรวาลวิทยา See also: การศึกษาเกี่ยวกับจักรวาล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Cosmology should be cosmetology, astrology should be astronomy, and the students on the cover should be smiling, but that's a matter of opinion.จากวิชา "จักรวาลวิทยา" มาเป็น "เครื่องสำอางค์วิทยา" "โหราศาสตร์" มาเป็น "ดาราศาสตร์" และผมคิดว่านักศึกษาที่ได้ขึ้นปกหนังสือควรจะยิ้มกว่านี้ซักหน่อยนะ
My guest is a noted physicist and the leading expert on quantum cosmology, so please try to avoid wasting her time with female jibber jabber.แขกของผมเป็นนักฟิสิกส์มีชื่อเสียง และผู้เชี่ยวชาญ ควอนตัมจักรวาลวิทยาชั้นแนวหน้า งั้นโปรดเลี่ยงกวนเธอเสียเวลา
The cosmological physicist from Princeton?นักฟิสิกส์จักรวาลวิทยา จากพรินซ์ตันเหรอ
Oh, Penny, this is Dr. Plimpton-- a leading expert on quantum cosmology.เพนนี่ นี่ดร.พลิมป์ตัน ผู้เชี่ยวชาญ ควอมตันจักรวาลวิทยาชั้นแนวหน้า
STARS FORM, THEY EVOLVE,เพื่อดูว่าเครื่องจักรวาลวิทยา ของเขาสามารถสร้างกาแลคซี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *จักรวาลวิทยา*
Back to top