ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*จอแสดงภาพ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น จอแสดงภาพ, -จอแสดงภาพ-

*จอแสดงภาพ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จอแสดงภาพ (n.) projection of the picture

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *จอแสดงภาพ*
Back to top