ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*จอมปลวก*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น จอมปลวก, -จอมปลวก-

*จอมปลวก* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จอมปลวก (n.) anthill See also: termite hill Syn. รังปลวก
English-Thai: HOPE Dictionary
ant hillจอมปลวก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ant hill (n.) จอมปลวก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My goodness, this molehill is becoming a mountain.แม่เจ้า จอมปลวกกลายเป็นภูเขาซะแล้ว พวกเธอหาทางออกกันไป
It'd be like us going out of our way to destroy microbes on an anthill.มันจะเป็นอย่างพวกเราจะ ออกไปจากทางของเรา ที่จะทำลายจุลินทรีย์ในจอมปลวก
How guilty would we feel if we destroyed a few microbes on an anthill?วิธีผิดที่เราจะรู้สึกว่าถ้าเรา ทำลายจุลินทรีย์น้อยใน จอมปลวก?
It's like a freaking cop anthill out here.ยังกับมีจอมปลวกตำรวจบ้าๆอยู่ข้างนอกนี่เลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *จอมปลวก*
Back to top