ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*จนกว่า*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น จนกว่า, -จนกว่า-

*จนกว่า* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จนกว่า (conj.) until See also: till, as long as, as far as Syn. จนถึง, จนกระทั่ง, กระทั่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
arrivederci(อาร์รีวีเดอ'ซี่) interj. (Italian) จนกว่าเราจะพบกันอีก., Syn. a rivederci
auf wiedersehen(ออฟวี'เดอซอัน) German จนกว่าเราจะพบกันอีก, สวัสดี
circuit switchingการสลับวงจรในด้านการสื่อสารข้อมูล (data communications) หมายถึงเทคนิคในการสื่อสารข้อมูลจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เมื่อมีการเชื่อมต่อกันแล้วจะติดต่อกันได้ตลอดเวลา ผู้อื่นจะแทรกเข้ามาไม่ได้เลย จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะปลดวงจรออก ตัวอย่างง่าย ๆ เช่น การติดต่อทางสายโทรศัพท์ เมื่อเริ่มพูดกันได้แล้ว คนอื่นจะต่อสายแทรกเข้ามาไม่ได้ จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะวางหูลง (ปลดวงจร) ดู packet switching เปรียบเทียบ
clipboardคลิปบอร์ดกระดาษทดหมายถึง เนื้อที่ในหน่วยความจำที่กันไว้ใช้เก็บข้อมูลชั่วคราว มีใช้ทั้งในคอมพิวเตอร์แมคอินทอช และระบบวินโดว์ของพีซี เนื้อที่ที่กันเอาไว้ส่วนนี้ทำหน้าที่เหมือนกระดาษทด ที่หากใช้คำสั่ง cut หรือ copy (ใต้เมนู Edit) แล้ว คอมพิวเตอร์ก็จะนำข้อความหรือภาพที่ถูก cut หรือ copy นั้นไปเก็บไว้ที่นั่น ข้อความหรือภาพที่อยู่ในนั้น จะอยู่ในกระดาษทดหรือคลิปบอร์ดนี้จนกว่าจะมีข้อความหรือภาพใหม่ไปทับ เราสามารถนำข้อความหรือภาพที่อยู่บนกระดาษทดนี้ไปวางหรือ paste ลงในแฟ้มข้อมูลของโปรแกรมใดก็ได้ ดู copy, cut, paste ประกอบ
direct accessการเข้าถึงโดยตรงหมายถึง การเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลได้เร็วเท่ากันหมด ไม่ขึ้นกับตำแหน่งที่เก็บ หมายความว่า ไม่ว่าข้อมูลจะเก็บอยู่ที่ส่วนใดของสื่อที่ใช้บันทึก หัวอ่าน (read head) ก็จะเจาะตรงลงไปอ่านได้เลย เช่น การอ่านข้อมูลจากจานบันทึก ซึ่งผิดกับการอ่านข้อมูลจากแถบบันทึก (tape) ที่ต้องอ่านเรียงไปตามลำดับตั้งแต่ต้นเทปไปจนกว่าจะถึงข้อมูลที่ต้องการทุกครั้ง ทำให้ช้ากว่ากันมากดู indirect access เทียบ
e-mail addressหมายเลขไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หมายถึง หมายเลขประจำตัวหรือรหัสประจำตัวที่กำหนดให้แก่สมาชิก ผู้ใช้หมายเลขนี้จะใช้สำหรับส่งจดหมายหรือเรียกดูข้อความที่ส่งมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวโปรแกรมที่ใช้ จะต้องทำหน้าที่เหมือนที่ทำการไปรษณีย์ โดยจะรับข่าวสารที่มีผู้ส่งมาแล้วเก็บรอไว้ จนกว่าผู้รับจะเรียกออกมาดู
elegit(อีลี'จิท) n. คำสั่งอายัดทรัพย์สินของจำเลยจนกว่าจำเลยจะใช้หนี้หมด
halt instructionคำสั่งให้หยุดเป็นคำสั่งในโปรแกรมที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดปฏิบัติการชั่วคราว และให้รอจนกว่าจะมีคำสั่งให้ไปทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สั่งให้ไปหยิบม้วนเทปมาใส่ หรือเปลี่ยนจานบันทึกแผ่นที่ต้องการ มีความหมายเหมือน pause instruction
pending(เพน'ดิง) prep. จนกว่า,อยู่ในระหว่าง adj. คอยอยู่,ค้างอยู่,จนกว่า,คาราคาซัง
prior(ไพร'เออะ) adj. ก่อน,อันก่อน,อยู่ก่อน. -Phr. (prior to ก่อนจนกว่า), Syn. earlier
sequential fileแฟ้มลำดับหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่จะเข้าถึงได้ไปตามลำดับ (sequential) สื่อตัวอย่างที่เห็นง่ายก็คือ แถบบันทึกเพลง (tape) กว่าจะเข้าไปถึงเพลงลำดับท้าย ๆ ก็ต้องหมุนผ่านเพลงแรก ๆ ไป ก่อน ต้องรอจนกว่าจะถึงเพลงที่ต้องการ (ตรงข้ามกับ จานเสียงหรือซีดี (CD) ที่เราสามารถเลือกฟังเพลงที่ต้องการได้ทันที)
theretoforeadv. ก่อนนั้น,จนกว่าจะถึงเวลานั้น
thitherto(ธิธเธอะทู') adv. จนกว่าจะถึงเวลานั้น, Syn. up to that time,until then
till(ทิล) prep.,conj. จนกว่า,จนถึง vt. ไถนา,เพาะปลูก
filter(ฟิล'เทอะ) n. ที่กรอง,กระดาษกรอง,สารที่ใช้กรอง,บุหรี่ก้นกรอง. vt. กรองออก,กรอง vi. กรอง. adj. เกี่ยวกับบุหรี่ก้นกรอง., See also: filterer n., Syn. strainer,sieve,sift ตัวกรองหมายถึง โปรแกรมที่ใช้ในการเปลี่ยนรูปแบบ (format) การเก็บข้อมูลหรือภาพให้ เป็นรูปแบบที่ต้องการใช้ ส่วนมากโปรแกรมนี้จะมีแทรกอยู่ในโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ หรือโปรแกมการจัดพิมพ์ ฯ ที่มักจะมีการโอนแฟ้มข้อมูล ประเภทอื่น เช่น จากโปรแกรม dBASE หรือ Lotus เข้ามา ถ้าไม่มีตัวกรองเตรียมไว้ ก็จะโอนเข้ามา ไม่ได้ นอกจากนั้น ยังเป็นคำสั่งในระบบปฏิบัติการ คำสั่งหนึ่งที่สั่งให้ประมวลผล ข้อมูลเสียก่อนที่จะทำอย่างอื่นต่อไป ตัวกรองของระบบดอส จะประกอบด้วยคำสั่ง More, Find, และ Sort คำสั่ง More เป็นคำสั่งให้แสดงผลไปเรื่อย ๆ จอภาพ ก็จะเลื่อนไปเรื่อย ๆ เพื่อแสดงผลต่อไปจนกว่าจะหมด find เป็นคำสั่งให้หาแฟ้มข้อมูลที่ต้องการ และ sort ก็เป็น คำสั่งให้เรียงลำดับแฟ้มข้อมูลที่ใช้รหัสแอสกี (ASCII)
hierarchical file systemระบบการเก็บแฟ้มข้อมูลตามลำดับชั้นใช้ตัวย่อว่า HFS เป็นระบบที่ช่วยทำให้จัดเก็บแฟ้มข้อมูลเป็นกลุ่ม วิธีการเก็บแบบนี้ เป็นการเก็บแฟ้มข้อมูลไว้ในโฟลเดอร์ (folder) เราจะเห็นสัญรูป (icon) ของโฟลเดอร์ต่าง ๆ นี้บนจอภาพ และเมื่อเปิดเข้าไปในแต่ละโฟลเดอร์ ก็จะมองเห็นแฟ้มข้อมูล หรืออาจจะมีโฟลเดอร์ย่อย (subfolder) อยู่ภายในโฟลเดอร์อีกทีหนึ่ง การเก็บแฟ้มในระบบนี้ ผู้ใช้เข้าใจได้ง่ายกว่าเรื่อง สารบบ (directory) และสารบบย่อย (subdirectory) ของดอส เพราะเห็นภาพชัดเจนกว่า
immediate accessหมายถึง การเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลได้เร็วเท่ากันหมด ไม่ขึ้นกับตำแหน่งที่เก็บ หมายความว่า ไม่ว่าข้อมูลจะเก็บอยู่ที่ส่วนใดของสื่อที่ใช้บันทึก หัวอ่าน (read head) ก็จะเจาะตรงลงไปอ่านได้เลย เช่น การอ่านข้อมูลจากจานบันทึก ซึ่งผิดกับการอ่านข้อมูลจากแถบบันทึก (tape) ที่ต้องอ่านเรียงไปตามลำดับตั้งแต่ต้นเทปไปจนกว่าจะถึงข้อมูลที่ต้องการทุกครั้ง ทำให้ช้ากว่ากันมากมีความหมายเหมือน direct access
main memoryหน่วยความจำหลักหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ได้อยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง ในการทำงานของคอมพิวเตอร์นั้น เมื่ออ่านข้อมูลเข้าไปแล้ว คอมพิวเตอร์จะนำข้อมูลนั้นไปไว้ในหน่วยความจำ แล้วจะเรียกมาใช้เมื่อต้องการ ข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำนี้ จะอยู่ตลอดไปจนกว่าไฟจะดับ หรือมีการอ่านข้อมูลใหม่เข้าไปทับมีความหมายเหมือน main storage
unless(อันเลส',เอินเลส') conj.,prep. นอกจาก,จนกว่า,ยกเว้น
until(อันทิล') conj.,prep. จนกว่า,จนกระทั่ง,จนถึง,เกือบจะ. -prep. จนกระทั่ง,เกือบจะ,ก่อน
unto(อัน'ทู) prep. แก่,จนกว่า,จนกระทั่ง,จนถึง
while(ไวล์) n. ชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยว,พักหนึ่ง,ช่วงเวลาเฉพาะ conj. ระหว่างเวลา,ตลอดเวลา,ในขณะที่,แม้ว่า,ถึงแม้ว่า,ในเวลาเดียวกัน,prep. จนกว่า vt. ทำให้เวลาผ่านไป (โดยเฉพาะอย่างสบาย) worth one's while คุ้มค่าเวลา,
will-call(วิล'คอล) adj. เกี่ยวกับร้านค้าที่ผู้ซื้อต้องคอยจนกว่าจะถูกเรียกให้ไปรับของได้
main storageหน่วยเก็บหลักหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ได้อยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง ในการทำงานของคอมพิวเตอร์นั้น เมื่ออ่านข้อมูลเข้าไปแล้ว คอมพิวเตอร์จะนำข้อมูลนั้นไปไว้ในหน่วยความจำ แล้วจะเรียกมาใช้เมื่อต้องการ ข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำนี้ จะอยู่ตลอดไปจนกว่าไฟจะดับ หรือมีการอ่านข้อมูลใหม่เข้าไปทับมีความหมายเหมือน main memory
post(โพสทฺ) n. เสา,หลัก,ตำแหน่ง,หน้าที่,ที่มั่น,การไปรษณีย์,ไปรษณียภัณฑ์,เที่ยวเมล์,ที่ทำการไปรษณีย์,vt. ปิดประกาศ,ประกาศ,ประจาน,จัดกำลัง,แต่งตั้งให้ประจำตำแหน่ง vt. ใส่จดหมายลงในตู้ไปรษณีย์,ส่งจดหมาย,ย้าย,แจ้ง. vi. ขี่ม้าเร็ว,เดินทางอย่างรวดเร็ว. adv. รีบเร่ง,โดยทางไปรษณีย์,โพสต์ ย่อมาจาก power-on self-test เป็นแบตเตอรี่ตัวหนึ่งในพีซี ที่จะทำหน้าที่ทันทีที่เมื่อมีการเปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทำการตรวจสอบขั้นต้นให้ว่า อุปกรณ์ ทุกชิ้นทำงานได้ตามปกติหรือไม่ หากมีส่วนใดไม่ปกติ ก็จะแสดงข้อความระบุความ ผิดพลาด (error message) ให้บนจอภาพ และจะรอจนกว่าจะมีการสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมีการแก้ไข เสร็จแล้วจึงจะทำงานต่อ
primary storageหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ได้อยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง ในการทำงานของคอมพิวเตอร์นั้น เมื่ออ่านข้อมูลเข้าไปแล้ว คอมพิวเตอร์จะนำข้อมูลนั้นไปไว้ในหน่วยความจำ แล้วจะเรียกมาใช้เมื่อต้องการ ข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำนี้ จะอยู่ตลอดไปจนกว่าไฟจะดับ หรือมีการอ่านข้อมูลใหม่เข้าไปทับมีความหมายเหมือน main storageดู secondary storage เปรียบเทียบprint : พิมพ์หมายถึง การแสดงผลลัพธ์ที่ประมวลผลได้จากคอมพิวเตอร์ลงบนกระดาษ หรือแผ่นใส ฯ กับใช้เป็นรายการคำสั่งในโปรแกรมสำเร็จหลายโปรแกรม ที่จะให้คอมพิวเตอร์ทำการดังกล่าว ซึ่งมักจะมีคำถามตามมาอีกหลายคำถามในกรอบสนทนา (dialog box) เป็นต้นว่า พิมพ์กี่ชุด พิมพ์หน้าไหนบ้าง ขยายหรือย่อขนาดกี่เปอร์เซ็นต์ ฯ รวมทั้งเป็นคำสั่งในโปรแกรมในภาษาต่าง ๆ เกือบทุกภาษาด้วย
English-Thai: Nontri Dictionary
till(con) จนกระทั่ง,จนกว่า,จนถึง,ตราบเท่า
unless(con) เว้นเสียแต่,นอกจาก,จนกว่า,ยกเว้น
until(con) จนกระทั่ง,จนกว่า,จนถึง,เกือบถึง
unto(pre) จนถึง,จนกระทั่ง,จนกว่า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cost Insurance Freight (C.I.F.) Price ราคารวมค่าระวางและประกันภัยสินค้า เงื่อนไขราคาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (ดู Incoterms) เป็นราคารวมตั้งแต่ตัวสินค้านั้น ค่าระวางเรือขนส่งสินค้าจนถึงเมืองท่าปลายทางตามที่ระบุ รวมทั้งค่าประกันภัยในตัวสินค้านั้น ๆ ด้วย ซึ่งหมายถึง ผู้ขายสินค้าตามเงื่อนไขราคานี้ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งค่าระวางเรือ ค่าภาษีขาออก ค่าประกันภัย และอื่นๆ จนกว่าสินค้าจะถึงเมืองปลายทาง ส่วนผู้ซื้อก็จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลักจากสินค้าถึงเมืองท่าปลายทางตามที่ระบุแล้ว สินค้านำเข้าของไทยส่วนใหญ่จะนำเข้ามาในเงื่อนไขราคานี้ [สิ่งแวดล้อม]
Gaseous diffusion plantโรงงานแบบแพร่แก๊ส, โรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมแบบหนึ่ง โดยการแยกไอโซโทปยูเรเนียม-238 และยูเรเนียม-235 ในรูปแก๊สเฮกซะฟลูออไรด์ออกจากกัน ภายในเครื่องแพร่แก๊สที่มีตัวกั้นเป็นรูพรุน ยูเรเนียม – 235 ซึ่งเบากว่าจะแพร่ผ่านเข้าสู่เครื่องแพร่แก๊สถัดๆ ไปในอัตราที่เร็วกว่า จนกว่าจะได้ยูเรเนียม-235 ที่มีสมรรถนะตามต้องการ โรงงานชนิดนี้มีขนาดใหญ่และใช้กำลังไฟฟ้ามาก จึงไม่นิยมใช้ในปัจจุบัน
Genetic engineeringพันธุวิศวกรรมงานด้านพันธุวิศวกรรมเป็นงานเกี่ยวกับการทำให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะตามต้องการโดยอาศัยการส่งถ่ายดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะดังกล่าวเข้าไปในสิ่งมีชีวิตนั้น ดังนั้นงานด้านพันธุวิศวกรรมต้องอาศัยหลายขั้นตอนจนกว่าจะได้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามต้องการ ขั้นตอนหลักๆ ได้แก่ การสกัดแยกดีเอ็นเอทั้งหมดจากเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามต้องการแสดงออกอยู่แล้วตามธรรมชาติ การแยกเอาเฉพาะดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการออกจากดีเอ็นเอที่แยกได้ดังกล่าวทั้งหมด การเชื่อมต่อดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการเข้ากับดีเอ็นเอพาหะ (ดีเอ็นเอที่ทำให้ดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการเพิ่มจำนวนและแสดงออกได้ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการแสดงออกลักษณะนั้น) การทำให้ดีเอ็นเอพาหะที่ได้รับการเชื่อมต่อดังกล่าวเข้าไปในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการแสดงออกลักษณะนั้น หรือขั้นตอน transformation นั้นเอง ตัวอย่างผลงานที่เกิดจากงานด้านพันธุวิศวกรรมคือ การทำให้เซลล์แบคทีเรียผลิตอินซูลินของคน แล้วนำอินซูลินที่ได้มารักษาโรคเบาหวาน ซึ่งสามารถทดแทนการผลิตอินซูลินแบบเดิมที่ได้จากการสกัดจากตับอ่อนของหมูหรือแกะ ซึ่งยุ่งยากและมีราคาแพง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
break in (phrv.) สวมใส่หรือใช้จนกว่าจะเคยชิน
Dutch auction (idm.) การประมูลสิ่งของโดยเริ่มจากราคาสูงและลดลงจนกว่าจะได้ผู้ซื้อ
escrow (vt.) เก็บเงินหรือทรัพย์สินไว้ที่บุคคลที่สามจนกว่าจะบรรลุตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้ว
escrow (n.) เงินหรือทรัพย์สินที่ให้บุคคลหนึ่ง แต่เก็บไว้กับบุคคลที่สามจนกว่าจะบรรลุตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้ว
fight out (phrv.) ต่อสู้จนกว่าจะมีผล See also: ต่อสู้จนกว่าจะสิ้นสุด Syn. fight through, slug out
fight to (phrv.) ต่อสู้กันจนกว่าจะรู้ผล See also: ต่อสู้จนกว่าอีกฝ่ายจะแพ้หรือตาย
keep till (phrv.) เก็บรักษาไว้จนกว่า (ถึงเวลา) Syn. save till
keep till (phrv.) ยังอยู่ในสภาพที่ใช้การได้หรือสภาพดีจนกว่า Syn. last for, last till
keep until (phrv.) เก็บรักษาไว้จนกว่า (ถึงเวลา) Syn. keep till, save till
keep until (phrv.) ยังอยู่ในสภาพที่ใช้การได้หรือสภาพดีจนกว่า Syn. last for, last till
lay siege to (phrv.) โอบล้อมเมืองจนกว่าจะยอมแพ้
save till (phrv.) เก็บรักษาไว้จนกว่า (ถึงเวลา)
save till (phrv.) เก็บรักษาไว้จนกว่า (ถึงเวลา) Syn. keep till
slug out (phrv.) ต่อสู้จนกว่าจะมีผล See also: ต่อสู้จนกว่าจะสิ้นสุด Syn. fight through
thitherto (adv.) จนกว่าจะถึงเวลานั้น Syn. till then
till then (adv.) จนกว่าจะถึงเวลานั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
If you can't concentrate to what I have to say, then wait until you have the time to comeถ้าเธอไม่ตั้งใจฟังในสิ่งที่ฉันจำเป็นต้องพูดแล้วล่ะก็ รอจนกว่าจะมีเวลาถึงค่อยมาก็แล้วกัน
Not until you try it onไม่จนกว่าคุณจะลองใส่มัน
Until you have to doจนกว่าเธอจำเป็นต้องทำมัน
Would you wait here until the doctor is ready for you?คุณช่วยคอยอยู่ตรงนี้จนกว่าหมอจะว่างสำหรับคุณได้ไหม?
Can this wait till we get home?สิงนี้จะรอจนกว่าเราจะถึงบ้านได้ไหม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You see, Pinocchio, a lie keeps growing and growing... until it's as plain as the nose on your face.คุณจะเห็น ปิโนคีโอ, โกหกทำให้การเจริญเติบโต และการเจริญเติบโตจนกว่าจะ เป็นธรรมดาจมูกบนใบหน้า ของคุณ
I can't ever remember enjoying swimming in England till June, can you?ในอังกฤษไม่เหมาะจะออกไปว่ายน้ำ จนกว่าจะถึงเดือนมิถุนายนโน่นแนะ จริงมั้ยค่ะ
A policeman was pistol-whipped until his face looked like raspberry jam.{\cHFFFFFF}ตำรวจถูกปืน whipped จนกว่า ใบหน้าของเขาดูเหมือนราสเบอร์รี่แยม
This guy, he keeps swimming around in a place where the feeding is good until the food supply is gone, right?มันจะว่ายนํ้าวนอยู่ที่เดิม ที่มีอาหารชุกชุม... - จนกว่าอาหารจะหมด ใช่มั้ย
Peaceful, nonviolent noncooperation till you yourself see the wisdom of leaving Your Excellency.ใช้สันติ ใช้อหิงสา ไม่ร่วมมือ จนกว่าคุณจะจากไป พณ.
We don't have enough fuel until Earth is in the correct position which is three weeks away.เราไม่ได้มีเชื้อเพลิงเพียงพอ จนกว่าโลกอยู่ใน ตำแหน่งที่ถูกต้องซึ่งเป็นสาม สัปดาห์ที่ผ่านมา ไป ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ สำหรับเราทั้งคู่
Tomorrow morning, we're going inside that corral, and we ain't comin' out... till every one of those rotten piles of garbage has been wasted.พรุ่งนี้เช้า เราจะเข้าไปข้างในนั้น และจะไม่ออกมา จนกว่าผีดิบทั้งหมด จะถูกกำจัด
Can you hold off Doris' punishment until I finish my assignment?ช่วยกรุณาระงับ การตัดสินดอริส ไปจนกว่าฉัน จะทำงานเสร็จได้มั้ย?
Will you not be satisfied till you burn the whole place down?แกจะไม่ยอมหยุดก่อเรื่อง จนกว่าจะเผาร้านนี้ให้หมดทั้งร้าน ใช่ไหม?
I won't take the job unless we can be together.ผมจะไม่รับตำแหน่งนี้ จนกว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันจริง ๆ
And I don't wanna see your face again until Dux is beside it. Understand?l และไม่อยากเห็นหน้าคุณอีกครั้งจนกว่า Dux อยู่ข้างมัน เข้าใจไหม
Save it till we get out of here.เก็บมันไว้ จนกว่าเราจะได้ออกไป we get out of here.
The honor was mine until another came to challenge me to single combat.เกียรติยศเป็นของข้า จนกว่าจะมีคนอื่นมาท้าทายข้า ในการต่อสู้ครั้งเดียว.
Do not draw that sword unless you intend to use it, sir.อย่าชักดาบขึ้น จนกว่าพระองค์จะได้ใช้มันจริง พ่ะย่ะค่ะ
Nobody is going to come after us till this storm dies down.ไม่มีใครตามเราได้ จนกว่าพายุจะสงบ .
Garrity, you don't sleep till you find the killer, you hear me?แกร์ริตี้.. คุณห้ามนอน จนกว่าจะได้ตัวฆาตกร ได้ยินไม๊ ?
I want to tell them... that until my father is proved innocent... until all the people involved in this case are proved innocent... until the guilty ones are brought to justice...ฉันอยากจะบอกพวกเขา ... ว่าจนกว่าพ่อของฉัน พิสูจน์บริสุทธิ์ ... จนทุกคนที่เกี่ยวข้อง ในกรณีนี้มีการพิสูจน์บริสุทธิ?
I've arranged to exhume one of the other victims' bodies to see if we can get a tissue sample to match the girl's.พวกเรายังไม่รู้แน่ จนกว่า เราจะทำการขุดคุ้ย ร่างเหยื่อรายหนึ่งก่อน
Don't let me see your face till next month... 'cause something tells me I'm about to lose my famous kind streak.และอย่าให้ฉันเห็นหน้าเธอ จนกว่าจะถึงเดือนหน้า เพราะมีบางอย่างบอกฉันว่า ฉันสูญเสียเส้นสายที่ดีไปแล้ว
I mean, it's like the stand-up comedian you have to sit through before Pink Floyd comes out.เหมือนการเล่นตลก ต้องนั่งดูไปจนกว่า วงพิงค์ฟลอยด์จะออกมา
In any case, we won't be sure until we chart the ghost sector and dive into it.จริงๆแล้ว เรายังแน่ใจไม่ได้ จนกว่าเราจะได้ไปที่ระบบควบคุมจิต และได้เข้าไปในนั้น
Cells repeat the process of degeneration and regeneration until one day they die, obliterating an entire set of memory and information.เซลล์ จะทำซ้ำแล้วซ้ำเล่า, เสื่อมลงและสร้างใหม่, – จนกว่าชีวิตจะสิ้นไป, ระบบข้อมูลและความจำก็จะหายไปด้วย.
And tell Lydia not to give any directions about wedding clothes till she's seen me, for she does not know which are the best warehouses!และบอกลิเดียด้วยว่าอย่าเพิ่งเลือกชุดแต่งงาน จนกว่าหล่อนจะได้เจอฉัน เพราะหล่อนไม่รู้หรอกว่า ร้านไหนเป็นร้านที่ดีที่สุด
We're stuck here until we shrivel up and die.เยี่ยม! เราติดอยู่ทีนี่จนกว่า เราจะแห้งเหี่ยวและตาย
As such, he will be sent to Notched Gap Indian School to board there until the age of 18.เพราะอย่างนั้น เขาจะถูกส่งไป โรงเรียน น็อตช์แก็ปอีนเดียน และอยู่ที่นั่นจนกว่าอายุ 18
I am sorely afeared that we shall starve ere the spring breezes stir the land again.ฉันกลัวว่า เราอาจจะต้องอด จนกว่า ฤดูใบไม้ผลิจะมาถึงอีกครั้ง
I trust you won't use that until after our business is concluded.คุณคงไม่ใช้มัน จนกว่าธุระของเราจะเสร็จหรอกนะ ใช่มั้ย
But when we offered to settle her at some place else, when this is over, you know what she said?แต่ว่าเมื่อเราเสนอหาที่หลบภัยให้ จนกว่าเรื่องจะจบ คุณรู้มั้ย เธอพูดว่ายังไง
I'm not going back either, not until this shameful war is over.ฉันก็ไม่กลับ จนกว่า สงครามเวรกรรมนี่จะจบ
Cut him some slack until he can overcome... these historical injustices.เชือดมันอย่างเบามือ / จนกว่ามันจะหมดสติ... นี่มันเป็นเรื่องของความอยุติธรรม
We didn't wanna say until we knew we weren't getting back together.เราก็ไม่อยากพูดไปน่ะ จนกว่า เราจะแน่ใจว่า เราจะไม่กลับมาอยู่ด้วยกันอีก
I will stay with you until I am dead, fish !ฉันจะอยู่กับเธฮ จนกว่าฉันจะตายไป เจ้าปลาเอ๋ย!
You just keep swingin' that club until you're part of the whole thing.สวิงไปเรื่อยๆ จนกว่า จะเป็นส่วนหนึ่งของมัน
Just be patient... until my animation project's finish.แค่อดทนไว้หน่อย รอจนกว่าโปรเจคการ์ตูนของฉันจะเสร็จ ก็เท่านั้นเอง...
Keep taping until we throw her into the garbage.ถ่ายไปเรื่อยๆ จนกว่าจะโยน เธอทิ้งกองขยะแล้ว.
I'm gonna cure her illness and we're gonna live happily together till our deaths do us apart teeth fall out.ผมจะต้องหาทางรักษาโรคของเธอให้หาย แล้วเราจะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไป จนกว่าเราจะแก่เฒ่า หรือจนกว่าความตายจะทำให้เราสองคนต้องพรากจากกัน
I'm not flipping anywhere, Sir, until I see Shrek and Fiona.ฉันไม่เปลี่ยนไปไหนทั้งนั้น จนกว่าจะได้เห็น ชเร็ค และ ฟิโอนา.
Don't call me until you figure out what you wanna do with your life, 'cause I can't deal with this.อย่าโทร จนกว่าคุณจะรู้ตัวเองว่าอยากทำอะไร เพราะผมทนไม่ได้แล้ว
No one gets off till we get to the depot. Now sit down.ไม่มีใครออกไปจากรถนี้ได้ จนกว่าจะไปถึงสถานี นั่งลงซะ
Yes. Till you dress normal, you don't come to work.คุณอยู่บ้าน จนกว่าจะแต่งตัวปกติ คุณไม่ต้องไปทำงาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *จนกว่า*
Back to top