ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ค่าคอมมิชชั่น*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ค่าคอมมิชชั่น, -ค่าคอมมิชชั่น-

*ค่าคอมมิชชั่น* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค่าคอมมิชชั่น (n.) commission
English-Thai: HOPE Dictionary
commission(คะมิช'เชิน) {commissioned,commissioning,commissions} n. การมอบหมายหน้าที่,การมอบหมาย,อำนาจที่มอบหมายให้,เอกสารมอบอำนาจ,คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายอำนาจให้กระทำบางอย่าง,คณะกรรมการ,คณะกรรมาธิการ,ค่านายหน้า,ค่าคอมมิชชั่น,สัญญาบัตร -Phr. (in commission เข้าประจ
English-Thai: Nontri Dictionary
commission(n) ค่านายหน้า,ค่าคอมมิชชั่น,คณะกรรมาธิการ,การแต่งตั้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So how about you come back and instead of 5 percent commission I give you 5.5 to keep your mouth shut?ให้เธอนั้นกลับมา.. ..แทนที่ค่าคอมมิชชั่น ห้า เปอร์เซ็นท์ ฉันจะให้ห้าครึ่ง เพื่อปิดปากเงียบ
My apartment is fully under construction, so until I pull my next commission check...อพาร์ทเม็นต์ของฉันทุกส่วน อยู่ระหว่างซ่อมแซม เพราะงั้น จนกว่าฉันจะได้รับ ค่าคอมมิชชั่นงวดต่อไป... ...
$28.7 million in gross commissions, all from pink sheet stock, boys!28.7 $ ล้านค่าคอมมิชชั่นขั้นต้น ทั้งหมดออกจากสต็อกแผ่นสี ชมพู, ชาย!
I'm getting paid a commission too.ฉันก็ได้ค่าคอมมิชชั่นด้วย
He paid for the wedding, Wickham's commission, everything.เขาจ่ายค่าแต่งงาน ค่าคอมมิชชั่นของวิคแฮมและอย่างอื่นๆ
Eight hundred thousand in commission dollars.ค่าคอมมิชชั่น 8 แสนดอลล่าน์คูณๆๆ...
Three percent of your commission3 เปอร์เซ็นตืจากค่าคอมมิชชั่นของคุณ
Sales meeting, and we make commissions.เมื่อขายได้ เราก็ได้ค่าคอมมิชชั่น
That there is your base salary, and that's what it's gonna stay until you sell a car and get a commission.นั่นเป็นเงินเดือนประจำของคุณอยู่แล้ว และนั่นจะอยู่จนกว่าคุณจะขายรถได้.. ..และได้ค่าคอมมิชชั่น
So does that mean you're cutting me in on the finder's fee?งั้นก็แปลว่า คุณจะแบ่งค่าคอมมิชชั่นให้ฉันน่ะสิ
That commission was a onetime incentive.ค่าคอมมิชชั่นเป็นสิ่งกระตุ้นได้แค่ครั้งเดียว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ค่าคอมมิชชั่น*
Back to top