ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ความเร้นลับ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ความเร้นลับ, -ความเร้นลับ-

*ความเร้นลับ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเร้นลับ (n.) mystery See also: secret
ความเร้นลับ (n.) mystery See also: enigma Syn. ความลึกลับ
English-Thai: HOPE Dictionary
secrecy(ซี'คริซี่) n. ความลับ,การปิดบัง,การอำพราง,สภาพที่เป็นส่วนตัว,ความเร้นลับ,ความลึกลับ,การสงวนปากสงวนคำ, Syn. secretiveness,stealth
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This quest, this need to solve life's mysteries when the simplest of questions can never be answered.คำถามนี้ จำเป็นต้องไขปริศนาความเร้นลับแห่งชีวิต ในเมื่อคำถามที่ง่ายที่สุด ยังไม่เคยมีใครตอบได้
When a mystery is too overpowering, one doesn't dare disobey.เมื่อความเร้นลับมันมีอำนาจล้นเหลือ คนเราย่อมไม่กล้าลบหลู่
But he'd gone and taken his mystery with him.แต่เขาก็จากไปพร้อมกับความเร้นลับ
There is a power within the fae of our bloodline... a secret that has been passed down through generations.มันมีพลังภายในสายเลือดแฟร์ของเรา ความเร้นลับที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ความเร้นลับ*
Back to top