ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ความเกรงกลัวบาป*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ความเกรงกลัวบาป, -ความเกรงกลัวบาป-

*ความเกรงกลัวบาป* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเกรงกลัวบาป (n.) conscience See also: shame of sins, sense of shame, sense of right or wrong Syn. ความละอายบาป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ความเกรงกลัวบาป*
Back to top