ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*คนตาขาว*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น คนตาขาว, -คนตาขาว-

*คนตาขาว* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนตาขาว (n.) coward See also: craven, poltroon Syn. คนขี้กลัว, คนขลาด Ops. คนกล้าหาญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Gets surrounded and takes the chicken-Shit way out.ถูกล้อมและหาทางออกแบบคนตาขาว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *คนตาขาว*
Back to top