ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ข้าวของเครื่องใช้*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ข้าวของเครื่องใช้, -ข้าวของเครื่องใช้-

*ข้าวของเครื่องใช้* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้าวของเครื่องใช้ (n.) appliance See also: tool, equipment Syn. สิ่งของเครื่องใช้, สิ่งของ
English-Thai: Nontri Dictionary
goods(n) สินค้า,ข้าวของเครื่องใช้,ทรัพย์สิน
utensil(n) เครื่องใช้,เครื่องมือ,ภาชนะ,ข้าวของเครื่องใช้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And, uh, I don't know, the kitchen's really spacious and, you know, got good appliances, and--และเอ่อ ฉันไม่รู้สิ ห้องครัวกว้างมากๆ และคุณรู้นะ ข้าวของเครื่องใช้ครบถ้วน และ...
First off, your typical Class C motor home is going to grunt at least 5,000 pounds of interior fixtures, okay?สิ่งแรก ตัวอย่างรุ่นของรถบ้านเคลื่อนที่ 000ปอนด์ ข้าวของเครื่องใช้ภายในรถ โอเคไหม
Oh, there are brand-new appliances.พวกข้าวของเครื่องใช้ ก็ใหม่หมด
This is just how i pay for college and couture.นี่เป็นสิ่งที่ฉันทำเพื่อจ่ายค่าเรียนและข้าวของเครื่องใช้
Pilfered a significant amount of equipment...ขโมยข้าวของเครื่องใช้ไป...
All new appliances.ข้าวของเครื่องใช้ใหม่หมด
Per his company's instructions, we gave his clothes and personal belongings to goodwill, and the place has been scrubbed, bedding laundered.บริษัทเขาสั่งให้เอาข้าวของเครื่องใช้ และเสื้อผ้าไปบริจาค เราทำความสะอาดและ ซักผ้าปูเตียงเสร็จแล้วครับ
I'll come back and bring my things.ฉันจะกลับมาและจะเอาข้าวของเครื่องใช้มาด้วย
Please maintain control of your personal belongings at all times.โปรดรักษาควบคุมของคุณ ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวตลอดเวลา.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ข้าวของเครื่องใช้*
Back to top