ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*การถือธุดงค์*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น การถือธุดงค์, -การถือธุดงค์-

*การถือธุดงค์* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การถือธุดงค์ (n.) pilgrimage keeping See also: observation of pilgrim

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *การถือธุดงค์*
Back to top