ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*กะทกรก*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น กะทกรก, -กะทกรก-

*กะทกรก* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กะทกรก (n.) Tetrastigma campylocarpum Syn. กระโปรงทอง, เถาเงาะ, เงาะป่า, หญ้ารกช้าง, เถาสิงโต
กะทกรก (n.) passion fruit See also: passion flower, Olax scandens Roxb. Syn. นางจุม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Passion fruitกะทกรกฝรั่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *กะทกรก*
Back to top