ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*กลัวเมีย*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น กลัวเมีย, -กลัวเมีย-

*กลัวเมีย* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลัวเมีย (v.) be henpecked
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know how badly they treat you here how the women in the market won't sell you any good food and no man would hire you for fear of his wife.ผมรู้ว่าคนที่นี่ไม่ดีกับคุณเลย แม่ค้าในตลาดไม่ยอมขายของดีๆให้คุณ ไม่มีใครจ้างคุณทำงานเพราะกลัวเมีย
Wuss. Anybody else?ไอ้กลัวเมีย มีใครสนมั้ย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *กลัวเมีย*
Back to top