ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*กริ่งเกรง*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น กริ่งเกรง, -กริ่งเกรง-

*กริ่งเกรง* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กริ่งเกรง (v.) fear See also: afraid of Syn. เกรง, หวาดกลัว Ops. กล้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *กริ่งเกรง*
Back to top