ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*กระจายอำนาจ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น กระจายอำนาจ, -กระจายอำนาจ-

*กระจายอำนาจ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระจายอำนาจ (v.) decentralize See also: distribute (administrative power)
English-Thai: HOPE Dictionary
decentralise(ดีเซน'ทระไลซ) vt. กระจายอำนาจจากจุดศูนย์กลาง, See also: decentralist n. ดูdecentralize decentraliz (s) ation n. ดูdecentralize
decentralize(ดีเซน'ทระไลซ) vt. กระจายอำนาจจากจุดศูนย์กลาง, See also: decentralist n. ดูdecentralize decentraliz (s) ation n. ดูdecentralize
English-Thai: Nontri Dictionary
decentralize(vt) กระจายอำนาจ,แบ่งอำนาจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decentralizationการกระจายอำนาจ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
decentralization (n.) การกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค
decentralize (vt.) กระจายอำนาจ See also: แบ่งอำนาจ
devolution (n.) การกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค Syn. decentralization
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Mayans were supposed to provide muscle for my crank push into Charming.พวกมายันควรจะเป็นฝ่ายได้จัดหาปืน กระจายอำนาจผลักโคเคนของฉัน เข้ามาในชาร์มิ่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *กระจายอำนาจ*
Back to top