ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไอ้เข้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไอ้เข้*, -ไอ้เข้-

ไอ้เข้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไอ้เข้ (n.) crocodile Syn. จระเข้, ตะเฆ่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So gators givin' you trouble, Dex?ไอ้เข้ก่อปัญหาให้นายงั้นสิ เด็กซ์
I knew that thong would come in handy.นึกแล้วว่าจีสตริงล่อไอ้เข้ได้
You've been talking about barbecued 'gators and crickets for the last two weeks.แกพูดถึงเนื้อไอ้เข้ย่างกับจิ้งหรีดทอด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไอ้เข้
Back to top