ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไอโซ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไอโซ*, -ไอโซ-

ไอโซ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไอโซ (n.) International Organization for Standardization See also: ISO Syn. องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน
ไอโซโทป (n.) isotope
English-Thai: HOPE Dictionary
azeotrope(อะซี'โอโพรพ) n. ของเหลวผสมที่มีจุดเดือดสูงสุดและต่ำสุดที่ และกลั่นออกโดยไม่มีการสลายตัวและเป็นสัดส่วนที่แน่นอน เช่น ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์กับน้ำ -azeotropic adj.
deuterium(ดูเทีย'เรียม) n. ไอโซโทปของไฮโดรเจนที่มีมวลเป็นสองเท่าของมวลไฮโดรเจนธรรมดา,heavy hydrogen
radiocarbon(เรดิโอคาร์'เบิน) n. ไอโซโทบ (isotope) กัมมันตภาพรังสีที่มีมวลเท่ากับ14และมีค่าhalf-lifeเท่ากับ5.568ปีใช้ในการคำนวณอายุของวัตถุอินทรีย์., Syn. carbon14,carbon-14
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ISO (International Organization for Standardization)ไอโซ (องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
isomerไอโซเมอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
isotopeไอโซโทป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioisotope; radioactive isotopeไอโซโทปกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anisotropicแอนไอโซทรอปิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Isobarไอโซบาร์, นิวไคลด์ที่มีมวลเชิงอะตอมเท่ากันแต่เลขเชิงอะตอมต่างกัน เช่น $ ^{14} $ 6C $ ^{14} $ 7N และ $ ^{14} $ 8O
Isomer ไอโซเมอร์, นิวไคลด์ที่มีจำนวนนิวตรอนและโปรตอนในนิวเคลียสเท่ากัน แต่มีสถานะพลังงานต่างกัน เช่น Tc-99m เป็นไอโซเมอร์กับ Tc-99
Isotope ไอโซโทป, อะตอมของธาตุเดียวกัน ซึ่งในนิวเคลียสมีจำนวนโปรตอนเท่ากัน แต่จำนวนนิวตรอนต่างกัน เช่น ธาตุไฮโดรเจนมี 3 ไอโซโทป ได้แก่
Radioisotopeไอโซโทปกัมมันตรังสี, ไอโซโทปของธาตุที่ไม่เสถียร มีการสลายเพื่อลดระดับพลังงานโดยการปลดปล่อยรังสีออกมา มักใช้แทนคำว่า นิวไคลด์กัมมันตรังสี
tritiumไอโซโทปกัมมันตรังสีของไฮโดรเจนที่มนุษย์ผลิตขึ้น, ไอโซโทปกัมมันตรังสีของไฮโดรเจนที่มนุษย์ผลิตขึ้นมีเลขมวลเท่ากับ 3 และครึ่งชีวิตเท่ากับ 12.32 ปี ทริเทียมสลายให้อนุภาคบีตาพลังงาน 18 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ ใช้เป็นสารกัมมันตรังสีตามรอยในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม
Carbon-14คาร์บอน-14, ไอโซโทปกัมมันตรังสีของธาตุคาร์บอน มีครึ่งชีวิต 5,730 ปี เกิดขึ้นในบรรยากาศชั้นบนของโลก โดยอนุภาคนิวตรอนที่เกิดมาจากรังสีคอสมิกไปชนนิวเคลียสของธาตุไนโตรเจนเกิดเป็นคาร์บอน-14 และถูกออกซิไดส์ไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่วงจรของสิ่งมีชีวิต หลังจากสิ่งมีชีวิตตายไป จะไม่มีการแลกเปลี่ยนกับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศอีก คาร์บอน-14 ที่มีอยู่ก็จะสลายลดลงด้วยอัตราที่สามารถทราบได้ จึงใช้ในการคำนวณอายุซากสิ่งมีชีวิตและวัตถุโบราณที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ
Chicleยางธรรมชาติสายพันธุ์หนึ่งที่มีลักษณะโครงสร้างโมเลกุลเป็น ทรานส์-1,4 พอลิไอโซพรีน (trans-1,4 polyisoprene) โดยปกติใช้ทำผลิตภัณฑ์ประเภทหมากฝรั่ง [เทคโนโลยียาง]
Deuteriumดิวเทอเรียม ไอโซโทปของไฮโดรเจน, นิวเคลียยสประกอบด้วยโปรตรอน และ นิวตรอน อย่างละ 1 อนุภาคมีมวลเป็นสองเท่าของไฮโดรเจน [นิวเคลียร์]
Gaseous diffusion plantโรงงานแบบแพร่แก๊ส, โรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมแบบหนึ่ง โดยการแยกไอโซโทปยูเรเนียม-238 และยูเรเนียม-235 ในรูปแก๊สเฮกซะฟลูออไรด์ออกจากกัน ภายในเครื่องแพร่แก๊สที่มีตัวกั้นเป็นรูพรุน ยูเรเนียม – 235 ซึ่งเบากว่าจะแพร่ผ่านเข้าสู่เครื่องแพร่แก๊สถัดๆ ไปในอัตราที่เร็วกว่า จนกว่าจะได้ยูเรเนียม-235 ที่มีสมรรถนะตามต้องการ โรงงานชนิดนี้มีขนาดใหญ่และใช้กำลังไฟฟ้ามาก จึงไม่นิยมใช้ในปัจจุบัน
Heavy hydrogenไฮโดรเจนมวลหนัก, ไอโซโทปของไฮโดรเจนที่มีเลขมวลเท่ากับ 2 นิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอน 1 อนุภาคและนิวตรอน 1 อนุภาค มีชื่อเฉพาะเรียกว่า ดิวเทอเรียม
Hydrogen bombลูกระเบิดไฮโดรเจน, ลูกระเบิดที่แรงระเบิดเกิดจากปฏิกิริยาการหลอมนิวเคลียสของไอโซโทปของไฮโดรเจนภายใต้อุณหภูมิสูงมากจากการจุดระเบิดด้วยปฏิกิริยาการแบ่งแยกนิวเคลียส
Isometricเกร็งกล้ามเนื้อ, ไอโซเมตริก [การแพทย์]
Isotherm เส้นไอโซเทอม หรือเส้นอุณหภูมิเท่า เส้นซึ่งลากผ่านจุดต่าง ๆ ที่มีค่าอุณหภูมิอากาศเท่ากัน [สิ่งแวดล้อม]
Isotonicสารละลายไอโซโทนิก [การแพทย์]
Plutoniumพลูโทเนียม, ธาตุหนักที่เป็นโลหะและเป็นธาตุกัมมันตรังสี มีเลขเชิงอะตอมเท่ากับ 94 ซึ่งมนุษย์ผลิตขึ้นจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ ไอโซโทปสำคัญ คือ พลูโทเนียม-239 มีครึ่งชีวิต 24,000 ปีสามารถแบ่งแยกนิวเคลียสได้ จึงใช้เป็นเชื้อเพลิงเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือทำอาวุธนิวเคลียร์ [นิวเคลียร์]
Radiumเรเดียม, ธาตุกัมมันตรังสีที่เป็นโลหะ มีเลขเชิงอะตอมเท่ากับ 88 ไอโซโทปที่พบมากที่สุดในธรรมชาติ คือ เรเดียม- 226 เกิดปนอยู่เล็กน้อยในสินแร่ยูเรเนียม เช่น แร่พิตช์เบลนด์ และคาร์โนไทต์
Spontaneous fissionฟิชชันเกิดเอง, การแบ่งแยกนิวเคลียสที่เกิดขึ้นโดยไม่มีตัวกระตุ้นจากภายนอก ไอโซโทปของธาตุหนักหลายชนิดสลายตัวในลักษณะนี้เป็นส่วนใหญ่ เช่น แคลิฟอร์เนียม-252 เฟอร์เมียม-257 และ ไอน์สไตน์เนียม-255 วัสดุเกิดฟิชชันได้ทุกชนิดสามารถเกิดกระบวนการนี้ได้เช่นกันเป็นบางครั้ง
Thoriumทอเรียม, ธาตุกัมมันตรังสีที่มีเลขเชิงอะตอมเท่ากับ 90 มีน้ำหนักเชิงอะตอมประมาณ 232 ไอโซโทปที่มีอยู่ในธรรมชาติ คือ ทอเรียม-232 แปรธาตุเป็นยูเรเนียม-233 ได้ด้วยการอาบนิวตรอน (ดู fertile material, fissile material, transmutation ประกอบ)
Uraniumยูเรเนียม, ธาตุกัมมันตรังสีที่เป็นโลหะหนัก มีเลขเชิงอะตอมเท่ากับ 92 มีน้ำหนักเชิงอะตอมเฉลี่ยประมาณ 238 ไอโซโทปที่พบในธรรมชาติ ได้แก่ ยูเรเนียม-235 ยูเรเนียม-238 และ ยูเรเนียม-234 [นิวเคลียร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
isotope (n.) ไอโซโทป See also: ธาตุที่มีคุณสมบัติทางเคมีเหมือนกัน โดยมีจำนวนโปรตอนในนิวเคลียสเหมือนกันแต่จำนวนนิวตรอนต่างกัน
tritium (n.) ไอโซโทปกัมมันตรังสี
heavy hydrogen (n.) ไอโซโทปของไฮโดรเจนที่มีน้ำหนักอะตอมมากกว่าปกติ
radioisotope (n.) ไอโซโทปที่มีกัมมันตภาพรังสีของธาตุใช้ทางการแพทย์หรือชีววิทยา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The IS Os, they were going to be my gift to the world.ไอโซคือของขวัญที่พ่อจะมอบให้โลก
Isomorphic algorithms.ไอโซมอร์ฟิคอัลกอริทึมส์
Thermo-Electric Generator.ไอโซโทปกำเนิดไฟฟ้าเทอร์โม
For instance, this banana contains potassium 40, an isotope of potassium which emits positrons.ไอโซโทปของโพแทสเซียม ซึ่งส่งเสียงโพสิตรอน โพสิตรอนและรูปแบบ อื่น ๆ ของปฏิสสาร
Fifteen overcharged ounces of pure, uncompounded... isopropyl butane monosulfate.สิบห้าเติมจนล้นออนซ์ของบริสุทธิ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ไอโซโพรพิล บิวแทยน โมโนซัลแฟยท
Pressure's holding. The isolated battery's okay.ความดันคงที่ ไอโซเลทแบตเตอรี่โอเค
What's even more interesting, I think, is they can measure the different isotopes of oxygen and figure out a very precise thermometer and tell you what the temperature was the year that that bubble was trapped in the snow as it fell.ผมคิดว่าที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นก็คือ พวกเขาสามารถตรวจวัดความแตกต่าง ของไอโซโทปของออกซิเจน และคิดค้นเทอร์โมมิเตอร์ความแม่นยำสูง
The best way to stop Sylar is for us to work together.ที่ไม่ต้องอาศัยไอโซโทปและดาวเทียม
Get me a sample and some isotope readings.ขอตัวอย่าง \ แล้วก็เครื่องอ่าน ไอโซโทปด้วยสิ
The company has developed a new tracking system that doesn't rely on isotopes and satellites.ที่ไม่ต้องอาศัยไอโซโทปและดาวเทียม
The right-handed isomer of the drug thalidomide is a perfectly fine, good medicine to give to a pregnant woman to prevent morning sickness.ก่อให้เกิดโรคไอโซเมอร์ จากยาเสพติดกล่อมประสาททำให้ทารกเกิดมามือและแขนกุด อย่างสมบูรณ์ในขณะเดียวกัน เป็นยาที่ดีเช่นเดียวกัน เป็นผลดีต่อหญิงตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันไม่ให้มีอาการแพ้ท้อง
But make the mistake of giving that same pregnant woman the left-handed isomer of the drug thalidomide and her child will be born with horrible birth defects.แต่ก็มีผลเสีย ต่อผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เช่นเดียวกัน อีกด้านหนึ่งของอาการไอโซเมอร์ จากยาเสพติดชนิดกล่อมประสาท และลูกของเธอที่คลอดออกมา จะมีข้อบกพร่องที่น่ากลัว
From around the X mark, we found traces of polyisoprene.เราตรวจโพลี่ไอโซพรีนบนผ้าเช็ดหน้า
She's doing an isotope analysis.เธอกำลังทำการวิเคราะห์ด้วยไอโซโทป
No. Isotopic analysis of his bone matches the geology of the Mid-Atlantic states.ไม่ การวิเคราะห์ไอโซโทปพบว่า กระดูกตรงกับสภาพธรณีวิทยา
Well,we got some food and cosmetic additives and a shot of isopropyl.เราพบอาหารบางอย่างและเครื่องสำอาง ที่ถูกเติมลงไป และไอโซโพรพิล
The conditions were right and they came into being.เมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสม ไอโซจะก่อร่างขึ้นเอง
The ISOs shattered it.แต่ไอโซทำให้พ่อตาสว่าง
And my miracle... Clu saw the IS Os as an imperfection.ส่วนปาฏิหาริย์ คลูมองว่าไอโซคือความไม่สมบูรณ์แบบ
There's someone I once knew, a program named Zuse who fought alongside the ISOs.มีคนนึงที่ฉันเคยรู้จัก เป็นโปรแกรมชื่อซุส เขาเคยต่อสู้เคียงข้างไอโซ
The Black Guard were executing ISOs in the streets.อัศวินดำสังหารเหล่าไอโซตามท้องถนน
The strontium isotope results verify Massachusetts.ผลการทดสอบไอโซโทป ของธาตุสตรอนเชีย - ยืนยันมาจากแมสซาซูเซส
I was trying anything to get an idea of the mystery man, so I analyzed the strontium isotope composition of his teeth.ผมพยายามหมดทุกทางแล้ว เพื่อจะให้ได้รู้ ความลึกลับของชายคนนี้ ดังนั้นผมเลยวิเคราะห์ ไอโซโทปของธาตุสโทรนเที่ยม ที่เป็นองค์ประกอบอยู่ใน ซี่ฟันของเขา
And how long will the isotopes stay active?แล้วไอโซโทปจะทำงานไปอีกนานเท่าไหร่?
It's a radioactive isotope.มันคือไอโซโทปกัมมันตรังสี
They've deployed a radioactive isotope in your bloodstream.พวกเขาใส่ไอโซโทปกัมมันตรังสี ไว้ในเลือดคุณ
Somebody give me a hard count on the isotope targets.ใครช่วยบอกจำนวนคร่าวๆ ของเป้าหมายไอโซโทปหน่อย
Whoever dosed the people at the coffee shop did it with the same isotope we used on Sophia.คนที่เอาสารให้คนพวกนั้นกินที่ร้านกาแฟ ใช้ไอโซโทปเดียวกับที่เราใช้กับโซเฟีย
They put an isotope in her food.พวกเขาใส่ไอโซโทปในเลือดของเธอ
Whoever dosed the people at the coffee shop did it with the same isotope we used on Sophia.ใครก็ตามที่วางยาประชาชนที่ร้านกาแฟ ด้วยไอโซโทปเดียวกับที่ถูกใช้กับโซเฟีย
Using radioactive carbon isotopes prevalent in the champagne, I can determine a vintage.โดยการใช้ไอโซโทปของคาร์บอนกัมมันตรังสี ที่พบมากในแชมเปญ ฉันจะรู้ฤดูเก็บเกี่ยวผลองุ่น
We're still short of some raw materials- isotopes and trace minerals.เรายังคงขาดวัตถุดิบบางอย่าง ไอโซโทป และแร่นำทาง
It's in the briefcase. It's coated with isotopes which give off a unique.. .ภายในกระเป๋าถูกเคลือบด้วย ไอโซโทป ซึ่งให้ลักษณะพิเศษ..
Tristan and Isolde? I don't think so.ทริสทันกับไอโซลด์ ข้าไม่คิดอย่างนั้น
Azimeth, schedule II isomorph.อะซีเม็ธ - ไอโซมอร์ฟรุ่น 2
Well, I compared isotopes from each brand of sheeting with the plastic from our pod.ผมเปรียบเทียบไอโซโทป ของผ้าใบแต่ละยี่ห้อ
Now, I ran it through the isotopic mass spec and was able to isolate the geographic origin to the Chechen Republic in Russia.ผมรันผ่าน เครื่องวัดมวลไอโซโทป และสามารถที่จะแยก ต้นกำเนิดทางภูมิศาสตร์
Isotopic analysis of the surrounding ice bores, suggest that an object had been trapped in glacier over,การวิเคราะห์ไอโซโทป น้ำแข็งที่เกาะรอบๆบริเวณนั้น สันนิษฐานว่า วัตถุถูกน้ำแข็งปกคลุมมากว่า..
Bebop and Rocksteady's bloodstream, it's feasible that were I to pinpoint a singular isotopic signature,แล้วเราหาค่าไอโซโทปเฉพาะของมันได้
Okay, I made a solution from a sample of the purple ooze, right, to expedite analysis of the isotope?ฉันทำสารละลายจากน้ำสีม่วง เพื่อหาค่าไอโซโทป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไอโซ
Back to top