ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไอหมอก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไอหมอก*, -ไอหมอก-

ไอหมอก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไอหมอก (n.) cloud Syn. หมอก, เมฆ, ละอองหมอก
English-Thai: HOPE Dictionary
vapor(เว'เพอะ) n.,vi.,vt. ไอหมอกหนา,ไอน้ำ,ควัน,กลายเป็นไอ,กลายเป็นควัน, Syn. visible exhalation
vapour(เว'เพอะ) n.,vi.,vt. ไอหมอกหนา,ไอน้ำ,ควัน,กลายเป็นไอ,กลายเป็นควัน, Syn. visible exhalation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My mind is aglow with whirling, transient nodes of thought careening through a cosmic vapor of invention.สมองฉันมีลำแสงความคิดเจิดจริส... ...พุ่งผ่านไอหมอก ของความสร้างสรรค์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไอหมอก
Back to top